Kto (ne)má povinnosť používať VRP alebo ORP, ak prijíma peniaze v hotovosti?

Kto je povinný používať eKasu – VRP, alebo ORP?

Od 1. júla 2019 majú podnikatelia evidujúci tržby prostredníctvom registračnej pokladnice povinnosť používať buď on-line registračnú pokladnicu, alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Kto je povinný používať eKasu od roku 2019
ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na podnikanie, t. j. vykonáva podnikateľskú činnosť podľa Obchodného zákonníka (napríklad živnostník, s.r.o., ale aj nezisková účtovná jednotka, ktorá vykonáva aj podnikateľskú činnosť, tiež sa táto povinnosť týka samostatne hospodáriacich roľníkov). Povinnosť sa vzťahuje aj na zahraničných podnikateľov, ktorí na Slovensku predávajú tovar alebo poskytujú zákonom vymedzené služby. 

Prijatie tržby –  tržbou je platba prijatá z predaja tovaru, alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (platobné karty), alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby (napríklad stravné lístky). Tržbou je aj platba prijatá ako preddavok (záloha). Taktiež je potrebné evidovať aj inkaso faktúry v hotovosti. Ak firma prijíma platby iba bezhotovostne prevodom na svoj účet, povinnosť používať eKasu sa ho netýka.

ZároveňJe potrebné brať do úvahy aj zákon o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý upravuje limit na platby v hotovosti vo výške 5 000 eur. 

Kto nie je povinný používať eKasu – VRP, alebo ORP?

Upozornenieto či služba, ktorú poskytujete patrí medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ORP/VRP je závislé od zaradenia služby podľa ŠKEČ príloha číslo 1. Prílohu nájdete v linku  www.zakonypreludi.sk    V tomto linku nájdete definície činností ŠKEČ www.nace.sk/

Nižšie sú vybrané služby, ktoré nepodliehajú povinnosti evidencie tržieb v ORP/VRP

Oprava plynových spotrebičov a elektrospotrebičovMedzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ORP/VRP, a ktoré sú podľa ŠKEČ zatriedené pod kódom 95.22, patrí aj oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu.

Oprava domácich plynových zariadení – plynových spotrebičov, táto služba podľa ŠKEČ patrí do kódu 43.22 (nie je uvedený v prílohe č. 1), preto tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie týchto služieb nevzniká povinnosť evidovať v ORP/VRP.

Naopak, ak sa opravy týkajú domácich elektrických zariadení – elektrospotrebičov (chladničky, práčky, sporáky a podobne), ide o služby patriace do kódu 95.22, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP. Z uvedeného dôvodu, ak podnikateľ za poskytnutie týchto služieb prijíma tržby v hotovosti, je povinný ich evidovať v ORP/VRP a zákazníkovi odovzdať pokladničný doklad.

Prenájom nehnuteľností
Ak v živnostenskom oprávnení je uvedený predmet činnosti prenájom nehnuteľností, ide o službu podľa ŠKEČ zatriedenú pod kódom 68.20, ktorý vzhľadom na to, že nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, tržby prijaté v hotovosti nepodliehajú povinnosti evidencie v ORP/VRP.

Ďalšie služby pri poskytovaní ktorých nevzniká povinnosť používať ORP/VRP

Aj v prípade poskytovania nasledovných služieb (činností) ide o služby, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ORP/VRP – nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP: upratovacie práce, administratívne činnosti, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb, odťahovacia služba motorových vozidiel, nákladná cestná doprava, stavebné činnosti, medzi ktoré patria, napr. zemné práce, murárske a omietkarské práce, maľovanie, elektroinštalačné práce, pokrývačské práce a podobne (ide o činnosti, ktoré sú podľa ŠKEČ zahrnuté v divízií 43).

Výnimky zo zákona o ERP, pri ktorých nevzniká povinnosť používania ORP/VRP

Zákon o ERP vymedzuje aj výnimky, pri splnení ktorých podnikateľ nemá povinnosť tržby evidovať v ORP/VRP, a to ani v prípade, ak tieto budú prijímané v hotovosti. Predmetné výnimky sa viažu nielen k predaju tovaru ale aj k poskytovaným službám. Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj:

cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu

cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy

telefónnych kariet

dennej tlače a periodickej tlače

mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách

poštových cenín na filatelistických burzách

tovaru prostredníctvom predajných automatov

tovaru na dobierku

doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb

tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave

tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;
to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím

živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov

tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie

tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.