Novela zákona o DPH pre rok 2023 a 2024

novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“)

Parlament ju schválil dňa 6.12.2022

Oprava odpočítanej DPH, ak je záväzok 100 dní po splatnosti od roku 2023 je povinná

Zákon odberateľovi zavádza povinnosť opraviť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, v cene ktorých bola DPH uplatnená, ak neuhradí záväzok do 100 dní po jeho splatnosti úplne alebo sčasti. 

Ak nastane situácia, že po oprave odpočítanej DPH dôjde k úhrade na strane dodávateľa, aj keď len čiastočne, a odberateľ nedostal od dodávateľa do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania doklad o oprave základu dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, vzniká odberateľovi, ktorý vykonal opravu odpočítanej DPH, právo opraviť opravenú odpočítanú DPH, čiže si „naspäť požiadať o vrátenie už zaplatenej a predtým vrátenej DPH“. Platí, že právo na opravu vzniká v rozsahu sumy zaplatenej za dodaný tovar alebo službu a toto právo odberateľ uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade konkrétneho záväzku.