Inštitút ručenia za daň z pridanej hodnoty – novinky od 01.12.2021

02.12.2021

Platitelia DPH pravdepodobne poznajú inštitút ručenia za daň z pridanej hodnoty, ako sa ho týka novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – schválená 27. októbra 2021 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty?

Aké zmeny nastali?
Ministerstvo financií čiastočne obnovuje oznamovanie bankových účtov spomínanú povinnosť registrácie podnikateľských bankových účtov obnovujú od 15.11.2021 spomínanou novelou zákona.

Kto bude povinný zaregistrovať si bankový účet na daňovom úrade?
Povinnosť registrácie podnikateľských bankových účtov podľa novely majú platitelia DPH povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane z pridanej hodnoty. Táto zmena sa teda má týkať len platiteľov DPH, iných podnikateľov nie.

Už zaregistrovaní platitelia DPH budú musieť daňovému úradu oznámiť novozriadený bankový účet bezodkladne odo dňa, kedy si tento bankový účet zriadia. V prípade, že sa niekto stane novým platiteľom DPH, tak si bude musieť túto povinnosť splniť bezodkladne odo dňa registrácie za platiteľa DPH.

Nakoľko sa predpokladá, že platitelia dane môžu mať zriadených viacero bankových účtov a niektoré z nich pôvodne neplánovali využívať na účely podnikania podliehajúcemu DPH, je uvedené, že ak dôjde k zmene ich rozhodnutia, a budú chcieť na podnikanie využívať aj iné účty, ako tie, ktoré už oznámili, tak ich budú musieť oznámiť finančnému riaditeľstvu ešte pred ich použitím na účely podnikania podliehajúcemu DPH.  

Povinnosťou platiteľov DPH bude oznamovať aj akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa oznámeného podnikateľského bankového účtu, a to bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Ako to celé súvisí Inštitútom ručenia za DPH?
Čísla bankových účtov platiteľov DPH budú verejne dostupné. Toto je dôležité tieto údaje budú mať svoj význam v nadväznosti na inštitút ručenia za DPH odberateľom. 

 V súčasnosti už existuje inštitút, na základe ktorého platiteľ DPH v postavení odberateľa ručí za DPH odvádzanú z tuzemského dodania tovaru alebo služby jeho dodávateľom. Inštitút ručenia za DPH sa uplatní vtedy, ak dodávateľ DPH daňovému úradu nezaplatil a odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že dodávateľ DPH z dodaných tovarov alebo služieb nezaplatí.

 Po novom ďalším z dôvodov, kedy bude odberateľ (platiteľ DPH) ručiť za odvedenie DPH dodávateľom (platiteľom DPH) bude aj ten, ak protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname oznámených bankových účtov.

 Tieto pravidlá majú za cieľ motivovať odberateľov (platiteľov DPH), aby svojim dodávateľom (platiteľom DPH) uhrádzajú faktúry len na čísla bankových účtov zverejnené v zozname bankových účtov. Čiže vznikla povinnosť kontrolovať čísla účtov dodávateľov, ktorí sú platcami DPH

Ručeniu sa dá vyhnúť
Zavedením možnosti uhradiť DPH priamo daňovému úradu z prijatej faktúry. Daň uvedenú na faktúre, môže odberateľ (platiteľ DPH) zaplatiť priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa, ak v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že DPH z tovaru alebo služby nebude zaplatená. Ak sa odberateľ rozhodne takto postupovať, musí tak urobiť najneskôr pred doručením rozhodnutia daňového úradu o uložení povinnosti odberateľa ako ručiteľa uhradiť nezaplatenú DPH za dodávateľa. V praxi tak odberateľ rozdelí platbu fakturovanej sumy na sumu bez DPH a DPH, pričom sumu bez DPH zaplatí dodávateľovi a sumu DPH zaplatí priamo daňovému úradu

Odberateľovi zaplatením DPH za dodávateľa úplne zaniká ručenie za DPH a u dodávateľa sa to považuje za splnenie povinnosti zaplatiť DPH. Ak ale dodávateľ tiež odvedie DPH, vznikne mu daňový preplatok, ktorý mu môže byť vrátený. 

Toto je dôležité
Vrátenie nadmerného odpočtu len na zaregistrovaný bankový účet. Daňový úrad bude vracať nadmerné odpočty DPH alebo ich časti len na niektorý z bankových účtov, ktorý má platiteľ DPH registrovaný na daňovom úrade. Ak sa má platiteľovi DPH vrátiť nadmerný odpočet alebo jeho časť a platiteľ DPH nemá na daňovom úrade registrovaný žiadny bankový účet, daňový úrad mu nebude musieť vrátiť nadmerný odpočet dovtedy, kým si túto povinnosť nesplní