Faktúry – aké sú lehoty pre ich vystavenie?

Väčšina vystavených faktúr v praxi obsahuje 3 rôzne druhy dátumov 

  • dátum vystavenia faktúry 
  • dátum dodania 
  • dátum splatnosti. 

Dátum splatnosti je založený na dohode oboch partnerov, dátum vystavenia s dátumom dodania však podnikatelia občas uvedú nesprávne, príp. jeden z nich vynechajú. V tomto článku si opíšeme, čo tieto dátumy znamenajú a kedy či prečo ich na faktúre uvádzať.

Dátumy podľa zákonov

Obsah faktúr upravujú dva zákony: zákon o DPH a zákon o účtovníctve. Na platiteľov DPH sa vzťahujú oba z nich. Neplatitelia postupujú pri fakturácii iba podľa účtovných predpisov.

Dátum vystavenia – ide jednoducho o deň, kedy faktúra vznikla, pričom samotná dodávka mohla byť uskutočnená niekedy skôr, príp. v rovnaký deň.

Dátum dodania – tento je o niečo podstatnejší. Čo vyjadruje závisí od toho – ako v mnohých iných prípadoch – či daný podnikateľ (vystavujúci faktúru) je platiteľom DPH alebo nie je.

Platiteľ DPH vs. neplatiteľ DPH

Ak podnikateľ platiteľom DPH je, to, kedy sa tovar či služba považujú za dodanú, určuje zákon o DPH. Spravidla ide predovšetkým o deň, kedy tovar zmenil majiteľa resp. kedy bolo ukončené poskytovanie služby.

Samostatné pravidlá sú stanovené napríklad pre:

pravidelne sa opakujúce dodávky (prenájom),

čiastkové dodávky (stavebné práce),

prijatie preddavku –  prijatie platby vopred u platiteľov DPH podlieha zdaneniu a vystaveniu faktúry .

Ak podnikateľ platiteľom DPH nie je, podlieha „iba“ zákonu o účtovníctve – rovnako ako všetci ostatní podnikatelia. Dátum dodania je v tomto prípade „dátumom uskutočnenia účtovného prípadu“, ktorým je spravidla deň splnenia dodávky. Čiže v mnohých prípadoch ide o rovnaký dátum ako dátum dodania v prípade platiteľov DPH.


Som povinný uviesť oba dátumy?

Podľa oboch zákonov platí nasledovné pravidlo: ak je na faktúre uvedený iba dátum vystavenia, tento sa považuje za dátum uskutočnenia účtovného prípadu (účtovníctvo – t. j. všetci podnikatelia) resp. dodania (zákon o DPH – platitelia DPH a iné firmy registrované pre DPH).

 

Pre prehľadnosť je však lepšie uvádzať oba dátumy – t. j. samostatne dátum vystavenia a rovnako aj dátum dodania. A to aj v prípade, ak sa rovnajú – na základe dátumu dodania je možné jednoznačne určiť obdobie, do ktorého faktúra daňovo aj účtovne patrí. 

 

Či už však na faktúre dátum dodania uvádzate alebo nie, ideálne je v každom prípade postupovať po celý rok rovnako – na jednej strane tak bude dodržaná účtovná zásada kontinuity a na druhej vám účtovník nebude pravidelne klásť zbytočné otázky.

 

Kedy faktúru vystaviť?

Platitelia DPH:
do 15 dní od dodania tovaru a služby v SR,

do 15 dní od prijatia preddavku alebo – ak bol preddavok prijatý v prvej polovici mesiaca – do konca mesiaca, v ktorom bol preddavok prijatý,

do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom firma dodala tovar do EÚ oslobodený od DPH,

do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom firma poskytla službu do EÚ, pričom službu zdaňuje odberateľ (viac info v článku o náležitostiach faktúr za dodané služby vystavených do zahraničia),

do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom dodal viac dodávok (tzv. súhrnná faktúra s viacerými zálohovými faktúrami).

 

A neplatitelia DPH? Zákon o účtovníctve hovorí: „bez zbytočného odkladu“. Teda čo najskôr.