Elektronická faktúra – ako na to?

25.11.2021

V praxi som sa stretol s podnikateľmi aj účtovníkmi, ktorý sa boja používať elektronické faktúry. Tento článok ukazuje nižšie, že nie je sa čoho báť. V komunikácii s úradníkmi FS sa stretávam s veľkou mierou rozumnosti a metodický pokyn na základe ktorého som napísal tento článok je toho dôkazom.
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2018.01.05_MP_fakturacia_DPH.pdf

Faktúra – čo to je?
V zmysle ustanovenia § 71 zákona o DPH je faktúrou každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme podľa zákona o DPH platného v tuzemsku alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Každá faktúra musí odzrkadľovať skutočné dodanie tovaru alebo služby a musí sa viazať ku konkrétnemu zdaniteľnému obchodu, či už ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby.
Dodávateľ tovaru alebo služby faktúrou žiada odplatu za zdaniteľné obchody, ktoré uskutočnil. Pre prijímateľa tovaru alebo služby je faktúra dokladom, ktorý je nevyhnutný na preukázanie vzniku nároku na odpočítanie dane z prijatého plnenia. Vo faktúre musí byť uvedený zdaniteľný obchod, ktorý sa uskutočnil, a faktúra musí obsahovať všetky požadované náležitosti. Každý platiteľ dane je povinný poskytnúť daňovému úradu faktúry, ktoré vyhotovil alebo v jeho mene vyhotovil odberateľ alebo tretia osoba, a ktoré prijal, bez ohľadu na to, či boli vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme. 

Elektronická faktúra – čo to je?
Zákon o DPH ustanovuje, že elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 tohto zákona a ktorá je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Výber formátu neurčuje členský štát, ale použitie elektronického formátu záleží od zdaniteľných osôb. Môže ísť o faktúry ako štruktúrované správy, napríklad XML, alebo iné typy elektronického formátu, ako napríklad e-mail s prílohou PDF alebo fax prijatý v elektronickom nepapierovom formáte. Druh elektronického formátu nie je rozhodujúci, dôležitá je len skutočnosť, že faktúra je vydaná a prijatá v elektronickom formáte. Ak je faktúra vytvorená v papierovej forme, naskenovaná a poslaná a prijatá cez e-mail, takáto faktúra je elektronickou faktúrou
. Pokiaľ je však faktúra vytvorená v elektronickom formáte, napríklad pomocou účtovného softvéru, a je poslaná a prijatá v papierovej forme, takáto faktúra nie je elektronickou faktúrou. Zákon o DPH v § 74 ods. 6 ustanovuje, že ak sú elektronické faktúry poslané alebo sprístupnené rovnakému príjemcovi v jednom súbore, môžu sa údaje, ktoré sú spoločné pre jednotlivé faktúry, uviesť len raz, ak sú pre každú faktúru prístupné všetky informácie.

Súhlas príjemcu na vydanie elektronickej faktúry – je potrebný? Ak áno potrebujem nejakú špeciálnu zmluvu?
Podstatnou skutočnosťou pri elektronickej faktúre je to, že elektronickú faktúru je možné vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby. Súhlas príjemcu sa vyžaduje z dôvodu odlišných technológií, ktoré používajú dodávateľ a príjemca pre zasielanie a prijatie faktúry, ale aj z dôvodu zabezpečenia vierohodnosti pôvodu a neporušenosti obsahu faktúry. Súhlas na vydanie elektronickej faktúry môže byť vyjadrený písomne, v zmluve, e-mailom, alebo aj samotným spracovaním faktúry zo strany zákazníka alebo jej úhradou. Zákazník si však musí byť istý, či je schopný po technickej stránke prijať elektronickú faktúru. Ak zákazník uhradí prijatú faktúru vydanú elektronicky, samotná úhrada takejto faktúry znamená, že súhlasil s jej vydaním v elektronickej podobe. V takom prípade nie je potrebná zmluva.

Vierohodnosť pôvodu
Podľa § 71 ods. 1 písm. c) zákona o DPH sa vierohodnosťou pôvodu faktúry rozumie potvrdenie totožnosti dodávateľa tovaru alebo služby alebo osoby, ktorá v mene dodávateľa vyhotovila faktúru. Vierohodnosť pôvodu faktúry znamená, že faktúra bola vydaná dodávateľom alebo inou osobou v jeho mene, pričom povinnosť zabezpečiť vierohodnosť pôvodu má nielen dodávateľ, ale aj príjemca tovaru alebo služby. Ak dodávateľ vydáva faktúru, zabezpečenie vierohodnosti pôvodu preukazuje napríklad záznamom faktúry v účtovnej evidencii. Ak faktúru namiesto neho vydáva odberateľ, dodávateľ preukazuje zabezpečenie vierohodnosti pôvodu aj inými podpornými dokumentmi, napríklad zmluvou o vyhotovovaní faktúr. Rovnako kupujúci musí byť schopný potvrdiť, že prijatá faktúra je od dodávateľa. 

Spôsob zabezpečenia vierohodnosti – elektronický podpis – je iba jedna z viacerých možností!
Spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu a neporušenosti obsahu faktúry Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry bez ohľadu na to, či má papierovú, alebo elektronickú podobu, sa zabezpečuje od okamihu jej vyhotovenia do uplynutia obdobia určeného na uchovávanie faktúry. Každá zdaniteľná osoba určí spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry (papierovej aj elektronickej).
§ 71 ods. 3 písm. d) zákona o DPH/. Z bodu 11 odôvodnenia fakturačnej smernice vyplýva, že od zdaniteľných osôb by sa nemalo vyžadovať používanie žiadnej konkrétnej technológie na elektronickú fakturáciu, keďže existujú rôzne technológie zabezpečujúce vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronických faktúr.

Nižšie sú príklady zabezpečenia dokumentu:

 

  • môžu to byť kontrolné mechanizmy podnikových procesov vytvárajúce spoľahlivý kontrolný záznam priraďujúci faktúru k príslušnému dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služby vytvorením spoľahlivého kontrolného záznamu prepájajúceho faktúry s dodaniami tovaru alebo služby. Kontrolné mechanizmy podnikových procesov ustanovuje Zákon o DPH v § 71 ods. 3 písm. a) 
  • Kvalifikovaný elektronický podpis Ako spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti elektronickej faktúry možno okrem kontrolných mechanizmov podnikových procesov použiť v zmysle § 71 ods. 3 písm. b) zákona o DPH kvalifikovaný elektronický podpis podľa osobitného predpisu1 , alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho použitie kvalifikovaného elektronického podpisu.
  • Elektronická výmena údajov (EDI) V zmysle § 71 ods. 3 písm. c) zákona o DPH môže zdaniteľná osoba na účely zabezpečenia vierohodnosti pôvodu a neporušenosti obsahu elektronickej faktúry použiť elektronickú výmenu údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov. 
  •  Iný spôsob zabezpečujúci vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry. Okrem už spomínaných spôsobov si zdaniteľná osoba môže zvoliť aj iný spôsob zabezpečujúci vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu papierovej alebo elektronickej faktúry

Toto je príklad spravne vystaveného dokumentu uloženého vo formáte pdf, ktorý zodpovedá definícii elektronická faktúra. Ako zabezpečenie v tomto prípade stačí, že dokument napríklad je v evidencii ekonomického systému POHODA u dodávateľa (to sú kontrolné mechanizmy podnikových procesov) a nieje potrebné nejaké ďalšie zabezpečenie elektronickým podpisom.  Je to plne zaúčtovateľný dokument, aj napríklad pre odpočet DPH

Takýto dokument, ak zašlete e-mailom zákazníkovi a on ho uhradí je splnená aj podmienka súhlasu zákazníka a je v súlade so všetkými zákonmi o fakturácii.

Táto informácia platí k dňu 26.11.2021 a bola získaná prostredníctvom autorizovanej otázky zaslanej finančnej správe. Je to otázka číslo [WDT-PDWJN-408]

Neporušenosť obsahu
Podľa § 71 ods. 1 písm. d) zákona o DPH sa neporušenosťou obsahu faktúry rozumie zachovanie obsahu faktúry, teda že obsah faktúry nebol zmenený. Za zásah do obsahu faktúry sa nepovažuje zmena formátu pri konvertovaní elektronickej faktúry, napríklad pre potreby jej uchovávania. Neporušenosť faktúry je povinnosťou každej zdaniteľnej osoby, či už ide o dodávateľa alebo odberateľa zdaniteľného plnenia. Zdaniteľná osoba sa môže rozhodnúť, aký spôsob zabezpečenia neporušenosti obsahu faktúry si zvolí. Ak si zdaniteľná osoba zvolí napríklad použitie zaručeného (kvalifikovaného) elektronického podpisu, pri zmene formátu na iný sa musí táto zmena zaznamenať v kontrolnom záznam

Čitateľnosť
Faktúry musia byť čitateľné ľudským okom. Elektronické faktúry v podobe štruktúrovaných správ, ako napríklad XML, alebo správy EDI sa v pôvodnom formáte nepovažujú za čitateľné ľudským okom. Za čitateľné je ich možné považovať až po ich konverzii do formátu, ktorý je čitateľný ľudským okom. Podmienka čitateľnosti elektronickej faktúry sa bude považovať za splnenú, ak je možné faktúru na požiadanie zobraziť v primeranom čase rovnakým spôsobom. Na účel zabezpečenia čitateľnosti faktúry musí byť počas celého obdobia uchovávania faktúry k dispozícii vhodný a spoľahlivý prehliadač formátu elektronickej faktúry. Podmienka čitateľnosti u papierových faktúr nie je splnená, ak sú údaje na faktúre nečitateľné, čo môže byť spôsobené nesprávnym uchovávaním faktúr, prípadne použitím netrvanlivej tlačiarenskej techniky