Študenti – Aké odvody bude platiť študent, ak si založí živnosť?

————————————————–

Aká je vhodná forma podnikania pre študenta?

Založenie živnosti je pre študenta je jednoduchý spôsob ako začať podnikať. Pretože nemusí platiť odvody a dane hneď od prvého dňa.

Aké sú odvody prvý rok

Študent, na rozdiel od bežných podnikateľov má výhodu v tom, že prvý rok neplatí mesačne vôbec nič – žiadne preddavky

Prvý rok mesačné preddavky

Sociálna poisťovňa………….0 €  sociálne odvody sú povinné až od júla nasledujúceho roka

Zdravotná poisťovňa….…….0 €  mesačné preddavky platí štát

Daň ………………………………….0 €  daň sa platí až po skončení roka

ZDRAVOTNÉ POISTENIE – ak zarobí, po roku platí

Zdravotné poistenie sa platí z každého príjmu. Ak mal študent z podnikania príjem, musí po ukončení roku z toho, čo zarobil, zaplatiť zdravotné odvody vo výške 14% z vymeriavacieho základu.

Zdravotné poistenie sa platí po skončení roka, po podaní daňového priznania, na základe ročného zúčtovania odvodov – zvyčajne až v septembri. Ročné zúčtovanie funguje tak, že sa z príjmu za kalendárny rok vypočíta, aké zdravotné odvody má podnikateľ zaplatiť (14%) a od toho sa následne odpočíta suma všetkych mesačných preddavkov na zdravotné odvody, ktoré počas roka podnikateľ zaplatil. Kto robí zúčtovanie? Zdravotná poisťovňa vypočíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za každú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO). Preto, ak ste boli szčo čo i len jeden deň v roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva, v druhej polovici nasledujúceho roka môžete od poisťovne očakávať zásielku s Vaším výsledkom ročného zúčtovania. V prípade nedoplatku si prevezmete výkaz nedoplatkov; v prípade preplatku oznámenie o výsledku.

Čo musí študent oznámiť poisťovni po založení živnosti?

Nič. Všetko už vybaví štát automaticky. Živnostenský úrad oznámi zdravotnej poisťovni vznik podnikateľského subjektu a Ministerstvo školstva SR zasa štatút študenta. Poisťovňa si to spojí a generuje nulové preddavky.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA – ak zarobí, po roku platí

Prvý rok sa neplatí a neregistruje

Začínajúci živnostník je od platenia sociálnych odvodov počas prvého roka oslobodený. To platí pre každého živnostníka, nielen pre študentov. Je to tak preto, lebo výška sociálnych odvodov sa počíta podľa príjmov z podnikania v predchádzajúcom roku. A keďže v predchádzajúcom roku študent nepodnikal, nie je z čoho vypočítať.

Ak zarobí nad limit, registruje sa a platí

Ak si študent založí živnosť v roku 2021 to znamená, že študent tento rok sociálne odvody ešte neplatí. Ďalší rok ich bude platiť iba vtedy, ak za rok 2021 zarobí viac ako 6 552 Eur – suma sa každý rok mení!. Povinnosť zaregistrovať živnosť môže vzniknúť najskôr až od 1. júla 2022. Ak túto sumu neprekročí, nemusí sa na sociálke vôbec registrovať a sociálne odvody platiť nemusí ani po prvom júli budúceho roka.

DAŇ – ak zarobí, po roku platí

Platí sa až po skončení roka

Ak si študent založí živnosť v roku 2021, daň z príjmu platí až po skončení kalendárneho roka, teda v roku 2022 na základe daňového priznania. A to iba z toho, čo zarobíš.

Kto je považovaný za študenta:

Študent strednej školy do 26 rokov.

Študent denného štúdia VŠ do ako 30 rokov a najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

Študent externého štúdia VŠ do 26 rokov.

Študent doktorand na vysokej škole do 30 rokov a ak celková dĺžka doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný  program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (teda napríklad titul PhD.).

Študent je poistencom štátu aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia.