Je možné uplatniť výdavky, ktoré som mal pred založením živnosti alebo s.r.o. do nákladov?

————————————————–

 Je možné zaradiť:

Zriaďovacie výdavky

  • rôzne úradné poplatky súvisiace so založením novej firmy 
  • výdavky na pracovné cesty súvisiace so založením nového podniku,
  • rôzne odmeny za práce a služby súvisiace so založením firmy
  • a iné výdavky, ktoré súvisia s budúcou činnosťou firmy.

Takto vynaložené prostriedky je potrebné spočítať a jednou sumou zaúčtovať do výdavkov dňom začatia vykonávania podnikateľskej činnosti. Zriaďovacie výdavky sú daňovo uznané výdavky aj keď ich podnikateľ vynaložil pred oficiálnym začatím podnikania uvedeným na osvedčení o živnostenskom oprávnení.

Výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutné výdavky spojené so začatím činnosti

  

Zákon o dani z príjmov ustanovuje, že výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začatím činnosti je možné zahrnúť do základu dane a sú teda výdavkami ovplyvňujúci základ dane. Zákon ustanovuje, že, keď podnikateľ potrebuje takto nakupovať zásoby a vybavenie napríklad v decembri, napriek tomu že povolenie na vykonávanie činnosti má až od prvého januára nasledujúceho roku. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, hovorí, že výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začatím činnosti vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník s príjmami podľa § 6 začal túto činnosť vykonávať, sa zahrnú do základu dane, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom začal túto činnosť vykonávať.To znamená, že ak niečo nakúpite v decembri a osvedčenie o živnostenskom oprávnení je platné od januára tak výdavky zaúčtujete s dátumom 1.1.

Čo na to hovorí zákon o dani z pridanej hodnoty?

 

  • 55 zákona o dani z pridanej hodnoty hovorí o odpočítaní dane z pridanej hodnoty z majetku nadobudnutého pred registráciou za platiteľa dane a tiež zo zásob.„Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažúcu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu  v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stal platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.“

Postup pri uplatnení DPH z nakúpených zásob a majetku je teda nasledovný: ku dňu registrácie je potrebné urobiť inventúru. Z hodnoty materiálu vypočítate DPH, ktorú si uplatníte. Nie je potrebné vyskladnenie a znovu prijatie materiálu na sklad, je potrebné len znížiť skladové ceny o uplatnenú DPH. K priznaniu dane z pridanej hodnoty nie je potrebné nič prikladať, potrebné doklady inventúra, doklady o nadobudnutí skladových zásob je potrebné predložiť pri prípadnej daňovej kontrole.