Základné imanie a jeho splatenie v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

15.10.2020 aktualizované

Spoločnosťou s ručením obmedzeným (s.r.o.) je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Základné imanie v s.r.o. má najmä funkciu ručenia, pretože spoločník ručí iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Obchodný zákonník ustanovuje výšku základného imania s.r.o. v minimálnej výške 5 000 € a hodnota vkladu spoločníka musí byť minimálne 750€. Základné imanie s.r.o. tak nesmie byť nižšie ako 5 000€

Ešte pred vznikom s.r.o. (podaním návrhu na zápis do obchodného registra) sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30 %. To znamená, že každý spoločník musí zložiť prvú splátku minimálne 30 % z celého jeho peňažného vkladu, a to ešte pred zápisom s.r.o. do obchodného registra (napr. ak je celkový peňažný vklad spoločníka vo výške 3 000€, prvá splátka musí byť najmenej v sume 900€). Spoločenská zmluva však môže určiť aj vyššiu minimálnu hranicu splatenia vkladov pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra. Celková hodnota splatených peňažných vkladov a nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50 % z minimálnej výšky základného imania (čiže 2 500€).

Nesplatenú časť základného imania treba splatiť najneskôr do piatich rokov od vzniku s.r.o. (alebo v lehote určenej v spoločenskej zmluve).

Ak ale s.r.o. založil jeden zakladateľ (jednoosobová s.r.o.), môže ju zapísať do obchodného registra, len keď je základné imanie splatené v plnej výške 5 000€.