Transferové ocenenie – Kontrolované transakcie, ako na to?

15.10.2021

Koho sa týka transferové oceňovanie? Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu majú podnikatelia v prípade, že uskutočňujú kontrolované transakcie. 

Transferové oceňovanie sa týka všetkých podnikateľov. Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu majú tí podnikatelia,  ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie. Na nekontrolované transakcie nezávislých osôb sa transferové oceňovanie nevzťahuje. 

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“) sa  „kontrolovanou transakciou“ rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvoma alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je fyzická osoba s príjmami z podnikania alebo právnická osoba, ktorá dosahuje výnos z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Za kontrolovanú transakciu sa ďalej podľa zákona o dani z príjmov nepovažuje prenájom, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a ak nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využívaná na osobné účely, čiže nie na podnikanie.

Transakcia tak začína byť kontrolovanou transakciou až vtedy, keď prebieha medzi dvoma závislými osobami a aspoň jedna z týchto dvoch osôb musí byť podnikateľom.

Závislou osobou na účely transferového oceňovania je:

  • blízka osoba
  • ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt
  • osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.
  • Blízkou osobou je podľa Občianskeho zákonníka príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, ale aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. 
  • Ekonomické prepojenie alebo personálne prepojenie podľa zákona o dani z príjmov znamená účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel. Účasť na majetku alebo kontrole musí byť vo výške najmenej 25 %-ného podielu na základnom imaní, hlasovacích právach alebo zisku.

Ak sa uskutoční transakcia medzi dvoma alebo viacerými závislými osobami, ktoré spĺňajú charakteristiky závislých osôb uvedenej vyššie, pôjde tak o kontrolovanú transakciu.

„Princíp nezávislého vzťahu je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných okolností v príslušných obdobiach.“

Transferovú dokumentáciu upravuje Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov (ďalej aj „Usmernenie MF SR“).

Príklad kontrolovanej transakcie ktorá sa Vás môže, takmer s určitosťou týkať:
Stačí tak napríklad, aby si spoločník „poslal“ svoje súkromné peniaze na účet spoločnosti, čo predstavuje pôžičku poskytnutú veriteľom – spoločníkom pre dlžníka – spoločnosť, ktorá sa považuje za transakciu medzi závislými osobami, t. j. kontrolovanú transakciu. Alebo, ak spoločnosť predá auto konateľovi/spoločníkovi spoločnosti, či naopak, konateľ/spoločník predá svoj automobil svojej spoločnosti. Medzi kontrolované transakcie rovnako spadne aj vyplatenie odmeny konateľovi a pod.

Poznáme tri typy dokumentácie k transferovému oceňovaniu:

  • skrátenú
  • základnú
  • úplnú

Akú dokumentáciu budete potrebovať vy?

Transferová dokumentácia pre menších podnikateľov
Pre menších podnikateľov existujú isté zjednodušenia pri vypracovaní dokumentácie k transferovému oceňovaniu. Administratívne zjednodušenie spočíva v tom, že ak podnikateľovi vznikne povinnosť viesť iba skrátenú dokumentáciu, vypĺňa sa už len predpísané tlačivo, nie je potrebné vyhotovovať celú dokumentáciu ako takú. Označuje sa ako „Prehľad transakcií so závislými osobami.“ 

V ktorých prípadoch je potrebné viesť základnú a úplnú transferovú dokumentáciu?
Základnú a úplnú dokumentáciu musia za rok 2021 viesť napríklad daňovníci, ktorí majú významné cezhraničné transakcie, pri ktorých celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti presiahli 8 000 000 eur, ktorí za rok 2021 uplatňujú úľavu na dane, ktorí uskutočňujú transakcie s daňovníkmi z nezmluvného štátu a ďalšie.