Stravné lístky – príspevok na stravovanie

18.11.2021

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie zamestnancov – kedy je to povinné?

Zamestnávateľ je povinný podľa Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. prispievať svojim zamestnancom na stravovanie vo všetkých zmenách, ak na svojom pracovisku zamestnanci odpracovali viac ako štyri hodiny.
Výška príspevku na stravovanie, ktorý je povinný zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom je v roku 2021 je najmenej v sume 55 % ceny jedla, a najviac na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. najviac 2,81 € (55 % zo sumy 5,10 €).

Jeden zo spôsobov zabezpečenia stravovania je poskytnutie finančného príspevku, pričom zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravnými lístkami a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie, a to vtedy, ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v zariadení iného zamestnávateľa.

V roku 2021 je hodnota stravného lístka minimálne 3,83€ a maximálna 5,1€
V roku 2022 je predpoklad, že minimálna hodnota stravného lístka bude minimálne 4,05€ a maximálna 5,4€

Stravovanie zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dobrovoľníkov

Podľa Zákonníka práce právny nárok na stravovanie majú len zamestnanci zamestnávateľa, ktorí sú v pracovnom pomere. Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa ustanovenia o stravovaní zamestnancov nevzťahujú.
Nárok na zabezpečenie stravovania osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže vzniknúť, ak je poskytovanie stravovania dohodnuté v konkrétnej dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo ak zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšíri okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie o túto skupinu osôb.
Ak je poskytnuté stravovanie zamestnancovi pracujúcemu na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru sa účtujú na ťarchu účtu 528, ako nedaňový náklad
Pokiaľ účtovná jednotka poskytne stravovanie fyzickej osobe pracujúcej, ako dobrovoľník na základe zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, tak náklady na stravovanie dobrovoľníka sa účtujú na ťarchu účtu 548, ako daňový náklad

Termín výplaty finančného príspevku na stravovanie
Zamestnávateľ je povinný zamestnancom zabezpečiť stravovanie v danom mesiaci, nie je možné vyplatiť finančný príspevok na stravovanie pozadu (napr. za apríl v máj), nakoľko tým zamestnávateľ svojim zamestnancom nezabezpečí stravu v reálnom čase. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom finančný príspevok na stravovanie vopred (napr. v apríli na máj, príp. prvého v mesiaci). Ak by zamestnávateľ finančný príspevok vyplatil napríklad v mzde za apríl príspevok na máj, v našom prípade by dostali zamestnanci vyplatený príspevok 10. mája, taktiež by nešlo o príspevok na celý mesiac, lebo za uplynulých 9 dní by už podmienku zabezpečenia stravovania nespĺňal. Pozor – finančná správa v novom metodickom pokyne zároveň dodáva, že ak je príspevok poskytnutý za už uplynulé dni, nespĺňa podmienky pre oslobodenie takéhoto príjmu, tak je teda zdaniteľným príjmom zamestnanca

Evidencia pracovného času pre poskytnutie príspevku
Zamestnávateľ je povinný evidovať odpracovaný čas a v prípade, že poskytne finančný príspevok na stravovanie vo vyššej čiastke vopred ako mal – napr. v mesiaci, na ktorý zamestnávateľ poskytol finančný príspevok na všetky pracovné dni, zamestnanec neodpracuje všetky pracovné dni napr. z dôvodu PN, dovolenky…, musí finančný príspevok krátiť o čiastku, na ktorú zamestnanec nemal nárok. To však len v prípade, ak zamestnávateľ nemá upravené podmienky so zástupcami zamestnancov o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie aj počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci. V prípade, ak podmienky na poskytnutie finančného príspevku má zamestnávateľ upravené, a teda poskytuje aj finančný príspevok na stravovanie počas neprítomnosti zamestnanca v práci (podľa nižšie uvedeného), nie je povinný krátiť finančný príspevok počas neprítomnosti zamestnanca v práci. 

Upozornenie – podľa § 152 ods. 9 písm. a) Zákonníka práce môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov (resp. ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže jednostranne rozhodnúť o tom sám zamestnávateľ) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci. To znamená, že zamestnávateľ môže poskytnúť finančný príspevok aj za dni, kedy bol zamestnanec napr. na PN, pričom aj na finančný príspevok poskytnutý za týchto podmienok je možné uplatniť oslobodenie od dane

Kto si formu príspevku na stravovanie vyberá?
Právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov, ktorých zamestnávatelia nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo inom zmluvnom stravovacom zariadení.
Keďže sú veľkosť a podmienky vo firmách rôzne, novela konkrétne pravidlá, ako má výber prebiehať, upravuje len minimálne, pričom umožňuje, aby si zamestnávatelia vydali pre tento účel vnútorný predpis. Budú si tak môcť upraviť podrobnejšie pravidlá, akými si bude zamestnanec vyberať formu príspevku na stravovanie. Kým si však zamestnanci vyberú, môže zamestnávateľ poskytnúť stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na základe svojho rozhodnutia. Zamestnanec bude následne viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže a zamestnávateľ toto rozhodnutie musí rešpektovať.

Stravné u SZČO od 1.1.2022 bude bez dokladovania
SZČO daňovník s príjmami podľa § 6, ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky v daňovej evidencii či vedením účtovníctva, od 1.1.2022 nebude preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Od 1.1.2022 teda nebude potrebné pre uplatnenie týchto výdavkov u SZČO mať doklad o nákupe stravy alebo o nákupe stravovacích poukážok. Dôležitou zmenou však je výška, akú si po novom bude možné uplatniť bez dokladovania do daňových výdavkov. Táto sa znižuje na 55 % z hodnoty stravného pre prvé časové pásmo za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku. Aktuálne by šlo o sumu 2,81 eura (55 % z 5,10 eur) je predpoklad, že v roku 2022 to bude sumu 2,97€ (55 % z 5,4 €). Do 31.12.2021 platí, že do daňových výdavkov sa uznáva 100 % tejto sumy, teda 5,10 eur, ale je potrebné ju dokladovať.