Registrácia pre daň z príjmu od 1.1.2022 pozor nastala zmena čítajte nižšie

26.10.2021

Mám povinnosť registrovať sa na daňovom úrade na daň z príjmov?

ak sa jedná o právnickú osobu, ako je napr. obchodná spoločnosť,občianske združenie atď. alebo o fyzickú osobu živnostníka a ktoré sú zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci do 31. decembra 2021 má každý povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade na daň z príjmov.

Od 1. januára 2022 bude daňový úrad sám automaticky registrovať daňovníkov na daň z príjmov. Budú medzi nich patriť s.r.o., živnosť, a.s. a aj občianske združenia. Tie bude daňový úrad automaticky registrovať na daň z príjmov na základe ich zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

POZOR v novembri 2021 nastala zmena
v nadväznosti na Vašu otázku z 22. októbra 2021 uvádzame, že v zmysle novely zákona č. 408/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) sa zároveň s účinnosťou od 01.01. 2022 menia a dopĺňajú aj ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  podľa ktorého sa nové ustanovenie § 49a v znení účinnom od 1. januára 2022 prvýkrát uplatnia až v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 01. januára 2023.