Nakup tovaru, alebo služieb zo zahraničia a neplatcovia DPH

18.11.2021

Zákon o DPH upravuje viacero typov registrácií na DPH. Špecifickými sú registrácie podľa § 7 pre tovar a § 7a týkajúca sa služieb v EÚ, ktoré sa môžu týkať aj neplatiteľov DPH či nezdaniteľných osôb.

Kto je zdaniteľná osoba?
Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH sa za zdaniteľnú osobu považuje každá osoba (fyzická aj právnická), ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnou osobou môže byť aj nezisková účtovná jednotka, ak vykonáva aj podnikateľskú činnosť. 

Registrácia podľa § 7 tiež § 7a zákona o DPH – týka sa možno aj vás!

Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EU
Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou v zmysle zákona o DPH a nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň ešte pred tým, ako hodnota takto nadobudnutého tovaru bez dane za kalendárny rok dosiahne sumu 14 000 €. 

Prijatie služby z iného členského štátu EU
Zdaniteľná osoba, ktorá prijíma alebo dodáva služby z / do iného členského štátu, ktorých miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, má povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH. Zaregistrovať sa musí ešte pred dodaním / prijatím služby. V tomto prípade sa zdaniteľná osoba musí registrovať bez ohľadu na hodnotu dodanej služby.

Miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH
Miesto dodania služby zdaniteľnej osobe je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň. Ak osoba nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň (napríklad fyzická osoba – nepodnikateľ), miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.
To znamená, že ak má zdaniteľná osoba miesto podnikania v inom členskom štáte, miesto dodania služby je daný členský štát. Ak má zdaniteľná osoba miesto podnikania v tuzemsku, miesto dodania služby je tuzemsko.

Pokiaľ zdaniteľná osoba prijme službu z iného členského štátu a miesto dodania tejto služby nie je tuzemsko, ale daný členský štát, nevzniká jej povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH v tuzemsku

Dodanie služby do iného členského štátu EU
Pri dodaní služby do iného členského štátu je zdaniteľná osoba povinná podať súhrnný výkaz do 25. dňa po ukončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom služby dodané do iného členského štátu. Osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Dané služby sa v daňovom priznaní neuvádzajú.

Záver
Registráciou podľa § 7 zákona o DPH sa osoba nestáva klasickým platiteľom dane aj napriek tomu, že mu daňový úrad pridelí identifikačné číslo pre daň. Táto osoba má povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutého tovaru, alebo služby v tuzemsku z iného členského štátu, ale nemá nárok na odpočítanie dane.
Zdaňovanie tovaru je osoba povinná uplatňovať po dobu najmenej dvoch kalendárnych rokov.

Daňový úrad zaregistruje osobu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti pre daň, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň.

Osoby registrované podľa § 7 tiež § 7a zákona o DPH sú povinné podať daňové priznanie do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom im vznikla daňová povinnosť z nadobudnutého tovaru, alebo služby a v rovnakej lehote sú povinné daň uhradiť.

Pokiaľ je zdaniteľná osoba už registrovaná ako platiteľ podľa iného paragrafu zákona o DPH (§ 4, § 4a, § 5, § 6 ), žiadosť o registráciu podľa § 7a nepodáva.