Kto je mikrodaňovník a aké sú podmienky pre zaradenie a výhody od 1.1.2021?

15.10.2021

Od roku 2021 bude prvýkrát možné získať postavenie mikrodaňovníka. Aké podmienky musí mikrodaňovník spĺňať a aké daňové výhody mu budú z tohto postavenia vyplývať? Najprv je potrebné zdôrazniť, že mikrodaňovník nebude znamenať to isté, ako mikro-účtovná jednotka.

Základná podmienka
Aby mohol daňovník spadať do kategórie mikrodaňovník, nesmie byť výška jeho dosiahnutého obratu viac ako 49 790 € (Podľa § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Mikrodaňovníkom môže byť, len neplatiteľ DPH

 Zákon o dani z príjmov ďalej stanovuje okolnosti, kedy daňovník nemôže mať postavenie mikrodaňovníka, aj keď splní podmienku obratu. Mikrodaňovníkom nemôže byť aj daňovník: 

 • ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) § 2 zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie
 • na ktorého bol vyhlásený konkurz 
 • vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár
 • ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

 V praxi tak aj napriek obratu do hranice 49 790 eur bude náročné naplniť podmienky na získanie postavenia mikrodaňovníka, z dôvodu prísnej podmienky neuskutočňovania kontrolovanej transakcie so závislou osobou. Stačí tak napríklad, aby si spoločník „poslal“ svoje súkromné peniaze na účet spoločnosti, čo predstavuje pôžičku poskytnutú veriteľom – spoločníkom pre dlžníka – spoločnosť, ktorá sa považuje za transakciu medzi závislými osobami, t. j. kontrolovanú transakciu. Alebo, ak spoločnosť predá auto konateľovi/spoločníkovi spoločnosti, či naopak, konateľ/spoločník predá svoj automobil svojej spoločnosti. Medzi kontrolované transakcie rovnako spadne aj vyplatenie odmeny konateľovi a pod.

 Aké daňové výhody vyplývajú z inštitútu mikrodaňovníka?

Daňovníci, ktorí budú mať v zdaňovacom období postavenie mikrodaňovníka, budú môcť využívať nasledujúce zvýhodnenia:

 • zvýhodnené podmienky pre odpisovanie hmotného majetku
 • zvýhodnené pravidlá odpočtu daňovej straty
 • zavedenie možnosti tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými
 • použitie 15% sadzby dane z príjmov.
 • Zvýhodnené podmienky pre odpisovanie hmotného majetku. Mikrodaňovníci si môžu výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubovoľnej výške, najviac do výšky vstupnej ceny, čo znamená väčší priestor pre optimalizáciu. Podmienkou je, aby majetok bol zaradený do užívania alebo obchodného majetku počas zdaňovacieho obdobia, kedy bol podnikateľ mikrodaňovníkom, a aby nešlo o luxusné automobily, t. j. automobily so vstupnou cenou nad 48 000 eur. S prihliadnutím na podmienku odpisových skupín 0 až 4 nie je možné uplatniť daňové odpisy v ľubovoľnej výške ani pri nehnuteľnostiach. Zvýhodnený postup odpisovania je možné uplatniť na majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021.
 • Zvýhodnené pravidlá odpočtu daňovej straty. Mikrodaňovníci si môžu daňovú stratu umoriť až do výšky celého základu dane, na rozdiel od ostatných spoločností, ktoré majú túto možnosť len do výšky 50 % z ich základu dane. Takýto postup je však možné uplatniť na daňové straty vykázané najskôr za zdaňovacie obdobie od 1.1.2021, pričom musí platiť, že v zdaňovacom období, v ktorom si chce daňovník uplatniť zvýhodnený odpočet straty sa musí považovať za mikrodaňovníka.
 • Zavedenie možnosti tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými Mikrodaňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva si bude môcť zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak bola pohľadávka zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Postup je možné uplatniť aj pri tvorbe opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, pri ktorom je riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov.

Pre mikrodaňovníkov bude od 1.1.2021 platiť sadzba dane z príjmov vo výške 15%. Avšak možnosť uplatnenia 15% sadzby dane z prímu sa podľa novely zákona o dani z príjmov 2021 bude týkať nie iba mikrodaňovníkov, ale všetky právnické a fyzické osoby s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti do výšky 49 790 eur. Znamená to, že pre uplatnenie 15% sadzby dane sú podmienky „voľnejšie“ a daňovník nemusí mať postavenie mikrodaňovníka, len musí splniť hranicu príjmov.