Kedy sa oplatí byť platiteľom DPH a kedy nie

18.11.2021

Spravidla podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH sa registrácie rozlišujú na:

 • povinná registrácia
 • dobrovoľná registrácia
 • registrácia zo zákona 

 

Povinná registrácia
Podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH vzniká povinnosť registrácie za platiteľa DPH v prípade tuzemských zdaniteľných osôb, ktoré za posledných najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahli obrat vo výške 49 790 € a viac je povinná sa registrovať za platiteľa DPH na daňovom úrade najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla stanovený obrat.

Upozorňujeme, že, ak podnikateľ dosiahne obrat 49 790 € a viac – napr. 80 000 €, ešte to nemusí znamenať, že je povinný sa registrovať za platiteľa DPH, nakoľko nie všetky dodania tovaru a služieb sa do obratu, ktorý sa posudzuje, započítavajú. Povinná registrácia na DPH.
Do obratu sa nezapočítavajú tieto tovary a služby:

 • poštové služby
 • predaj poštových cenín, kolkov, úradných cenín
 • služby zdravotnej starostlivosti
 • služby sociálnej pomoci
 • výchovné a vzdelávacie službykultúrne služby
 • prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
 • poisťovacie a finančné služby ak sú poskytované ako doplnkové služby
 • príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku okrem zásob

Dobrovoľná registrácia
Ak zdaniteľná osoba najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov nedosiahla obrat vo výške 49 790 € a viac, môže podľa § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o dobrovoľnú registráciu na DPH. Žiadosť o dobrovoľnú registráciu na DPH podnikateľ vykoná prostredníctvom príslušného formuláru a následne daňový úrad túto žiadosť posúdi individuálne. Pracovník daňového úradu obvykle kontaktuje žiadateľa o dobrovoľnú registráciu s tým, že mu vysvetlí, aké dokumenty bude potrebovať pri posudzovaní žiadosti. 

Platiteľom DPH sa oplatí byť podnikateľovi keď :
plánuje vyššie investície do podnikania, ako je napr. nákup majetku do podnikania, t. j. automobil, či stroje a zariadenia a pod.,

ak jeho významní odberatelia, resp. zákazníci sú platiteľmi DPH a vyhovuje im obchodovanie len s platiteľmi DPH

ak materiál a tovar pre podnikanie nakupuje v tuzemsku a obchoduje so zahraničím

ak ide o podnikateľa, ktorý nakupuje a predáva tovar, resp. o podnikateľa, ktorý nakupuje materiál/tovar a vyrába výrobky, pričom vstupy pre svoje podnikanie materiál nakupuje od platiteľa DPH, čím si uplatní nárok na odpočet DPH a má nižšiu jednotkovú cenu za vstupný materiál.

Platiteľom DPH sa neoplatí byť podnikateľovi keď:
jeho odberateľmi, resp. zákazníkmi sú neplatitelia DPH (napr. obyčajnýobčania), nakoľko ak by sa podnikateľ stal platiteľom DPH, jednotková cena by sa pri predaji pre neplatiteľov DPH navýšila práve o DPH

ktorý pre svoju podnikateľskú činnosť nepotrebuje veľa vstupov, a preto na vstupe nemá akú DPH odpočítať,

ak chce využiť možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov. Čiže to znamená, že ak podnikateľ bude platiteľom DPH len časť roka, môže si v tomto roku ešte uplatniť tzv. paušálne výdavky, avšak v nasledujúcom roku, v ktorom už bude platiteľom DPH celý rok, si paušálne výdavky uplatniť nemôže.

Aké povinnosti má platiteľ DPH?
V prvom rade čaká platiteľa DPH podávanie daňového priznania k DPH a podávanie kontrolného výkazu k DPH, a to v prvom roku v mesačnej pravidelnosti.