Daňový bonus na dieťa

15.10.2021

Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa, ako aj jeho výšku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Okrem daňového bonusu na dieťa zákon o dani z príjmov upravuje v § 33a aj daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky. 

Čo je to daňový bonus na dieťa?
Daňový bonus na dieťa predstavuje pre daňovníka daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.

 Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021
Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.7.2021 do 31.12.2021 

na dieťa do 6 rokov veku                                   46,44 €
na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku 39,47 €
na dieťa nad 15 rokov veku                              23,22 €

 Daňový bonus na dieťa v roku 2022
Ústredie práce upozorňuje, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu, zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

Zároveň ústredie práce upozorňuje, že v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 je materská či základná škola povinná príslušnému úradu v termíne do 10.08.2021 doručiť aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie od 01.09.2021 do 31.12.2021 

Podmienky nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2021
Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti, nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Podmienkou uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa je však dosiahnutie určitej výšky príjmu, a to:

Zamestnanec
daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. zo závislej činnosti: aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy

Živnostníci szčo
ktorí mali v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti : aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, pričom platí, že tento daňovník nemôže vykázať daňovú stratu z týchto príjmov.

6 – násobok minimálnej mzdy v roku 2021 je to
minimálny ročný príjem vo výške 3 738 €.

Je potrebné vedieť, že:
v prípade, ak má daňovník kombináciu príjmov zo závislej činnosti a príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pre splnenie podmienky výšky príjmu sa tieto príjmy nespočítavajú a uplatniť si ich môže iba na jeden príjem.

Za zdaniteľné príjmy sa považujú aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí
daňový bonus na dieťa si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. nerezident), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Aké dieťa sa považuje za vyživované dieťa pre účely nároku na daňový bonus v roku 2021?
Ako sme už vyššie uviedli, daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, pričom podľa § 33 ods. 2 sa za vyživované dieťa daňovníka považuje

 • dieťa vlastné
 • dieťa osvojené
 • dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
 • dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa (podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa)
 • Za vyživované dieťa sa taktiež považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Do akého veku dieťaťa je možné uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021?
Daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa od mesiaca, v ktorom sa narodilo, až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, v prípade, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Dieťaťom, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole sa pritom rozumie dieťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku (t. j. dieťa od 16 rokov veku).
Na dieťaťa, ktoré bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, si môže daňovník uplatniť nárok na daňový bonus už v mesiaci, v ktorom bolo osvojené, resp. prevzaté do starostlivosti.

Aké sú lehoty?
Nižšie uvedené platí len v prípade, ak dieťa dovŕši 25 rokov veku. Ak dieťa do dňa získania vysokoškolského titulu dovŕši 25 rokov veku, nárok na daňový bonus zaniká v tomto mesiaci

V prípade, ak dieťa končí strednú alebo vysokú školu, prípadne, ak dieťa nevykoná maturitnú skúšku, či neurobí štátnice, daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa do nasledovného mesiaca.
Nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa trvá ak

 • Dieťa ukončí strednú školu, pričom nepokračuje v štúdiu – trvá do 31. augusta, t. j. do konca školského roka

   

 • Dieťa nevykoná maturitnú skúšku v riadnom termíne a maturuje v opravnom termíne (september alebo február) – do 31. augusta – do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené
 • Dieťa ukončí strednú školu, pričom pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Nárok trvá aj počas mesiacov medzi strednou a vysokou školou
 • Dieťa ukončí prvý stupeň vysokoškolského štúdia a pokračuje v štúdiu na druhom stupni Nárok trvá aj počas mesiacov medzi prvým a druhým stupňom
 • Dieťa neurobí štátnicu na vysokej škole v riadnom termíne a skúšku má v opravnom termíne – do 31. augusta – do konca akademického roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené
 • Dieťa ukončí vysokú školu do dňa získania vysokoškolského titulu (deň štátnic)
 • Dieťa, ak nevykonala úspešne maturitnú skúšku a opakuje ju v opravnom termíne v septembri 2021?
  Napriek tomu, že by bol opravný termín v septembri 2021, nárok na daňový bonus bude mať zamestnanec, len do konca školského roka, t. j. do 31.8.2021.
  Avšak môže nastať aj iný prípad,dieťa sa rozhodne pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Do kedy bude mať zamestnanec nárok na daňový bonus na dieťa?
  Nárok na daňový bonus na dieťa bude mať Jana aj po dátume 31.8.2021 po zápise na vysokoškolské štúdium aj naďalej, ak zamestnávateľovi doloží potvrdenie o návšteve školy.

Ktorý rodič si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021?
V prípade, ak obaja rodičia spĺňajú podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu na dieťa a žijú s vyživovaným dieťaťom v domácnosti obidvaja rodičia, nárok na uplatnenie daňového bonusu má len jeden z rodičov, a to podľa ich vzájomnej dohody. To znamená, že ak si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa matka tohto dieťaťa, nemôže si ho uplatniť otec a naopak.

Zamestnanec, ktorý si chce u svojho zamestnávateľa uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa, musí o to svojho zamestnávateľa požiadať

Zamestnanec si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa prostredníctvom tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ a po doložení príslušných dokladov.

Aké doklady musí predložiť zamestnanec zamestnávateľovi pre uplatnenie bonusu?
Je to rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, alebo potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úrad, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Ako si uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021, ak ste szčo?
Na rozdiel od zamestnanca, podnikateľ – fyzická osoba si môže nárok na daňový bonus uplatniť len raz ročne, a to prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov. Je potrebné, aby szčo  – podnikateľ vyplnil v daňovom priznaní príslušný oddiel, ktorým si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa a do ktorého uvedie rodné číslo, priezvisko a meno dieťaťa, ako aj počet mesiacov, za ktoré si chce uplatniť daňový bonus na dieťa.

Okrem vyplneného oddielu v daňovom priznaní, prostredníctvom ktorého si podnikateľ uplatní nárok na daňový bonus na dieťa je potrebné, aby doložil aj príslušné dokladykópiu rodného listu dieťaťa, alebo výpisu z rodného listu, alebo dokladu o osvojení dieťaťa, alebo sobášneho listu – tento typ dokladu predkladá daňovník len v prípade, ak ho správcovi dane nepredložil v predchádzajúcich rokoch.
Ak je daňový bonus vyšší ako vypočítaná daň z príjmov, resp. ako preddavok na daň, správca dane vráti fyzickej osobe – podnikateľovi tento daňový bonus, pričom o to musí v daňovom priznaní požiadať.