Odvody z dohody o pracovnej činnosti resp. dohody o vykonaní práce

 

Kto platí odvody z dohody o pracovnej činnosti resp. dohody o vykonaní práce?

Zdravotné poistenie.

Od 01.01.2013 sa platia odvody na zdravotné poistenie aj z dohôd o pracovnej činnosti a z dohôd o vykonaní práce.

Poistenec pracujúci na základe  dohody o pracovnej činnosti resp. dohody o vykonaní práce sa považuje za zamestnanca. Zamestnávateľ prihlási zamestnanca v oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (osobitný kód 2D).

Preddavky na poistné za poistenca pracujúceho na dohodu vykáže zamestnávateľ vo výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie rovnakým spôsobom ako za zamestnanca v pracovnom pomere.

Zamestnávateľ bude kódom 2D nahlasovať zamestnanca pracujúceho na dohodu na dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré má príjem). V dni, kedy poistenec nepracuje na dohodu (nemá príjem) a nemá iného platiteľa poistného, je povinný sa nahlásiť ako samoplatiteľ.

Ak zamestnávateľ nedokáže určiť presný dátum výkonu práce (napr. pri dohode o pracovnej činnosti), prihlasuje a odhlasuje zamestnanca kódom 2D na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom mu zamestnávateľ príjem vyplatil.

Upozornenie: V prípade, že je poistenec zamestnancom a zároveň u toho istého zamestnávateľa pracuje aj na dohodu, zamestnávateľ ho prihlási ako zamestnanca a vykáže za neho preddavky na poistné iba raz (§ 29b ods. 5 zákona č. 580/2004 zákona o zdravotnom poistení).

 

 

Z platenia odvodov sú vyňaté nasledovné príjmy:

 

 

 1. príjem z dohody o brigádnickej práci študentov,
   

 2. príjem z dohody o vykonaní práce a z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
   

 3. príjem z odchodného, výsluhového príspevku alebo príjmov z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu
   

 4. príjem zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
   

 5. príjem zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku.

Posledné dva body sa vzťahujú na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.

 

Sadzby poistného v roku 2021

Druh poistenia

Sadzba poistného „klasických“ dohodárov

Pravidelný príjem

Nepravidelný príjem

Zamestnávateľ

Dohodár

Zamestnávateľ

Dohodár

Nemocenské

1,40 %

1,40 %

x

x

Starobné

14,00 %

4,00 %

14,00 %

4,00 %

Invalidné

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

Poistenie v nezamestnanosti

1,00 %

1,00 %

x

x

Úrazové

0,80 %

x

0,80 %

x

Garančné

0,25 %

x

0,25 %

x

Rezervný fond

4,75 %

x

4,75 %

x

Sociálne poistenie spolu

25,20 %

9,40 %

22,80 %

7,00 %

Zdravotné poistenie spolu

10,00 %

4,00 %

10,00 %

4,00 %

Poistenie spolu

35,20 %

13,40 %

32,80 %

11,00 %

 

 

 

 

 

Druh poistenia

Sadzba poistného pri dohode o brigádnickej práci študentov

Uplatnená odvodová výnimka

Neuplatnená odvodová výnimka,

resp. prekročenie odvodovej hranice

Zamestnávateľ

Dohodár

Zamestnávateľ

Dohodár

Nemocenské

x

x

x

x

Starobné

x

x

14,00 %

4,00 %

Invalidné

x

x

3,00 %

3,00 %

Poistenie

v nezamestnanosti

x

x

x

x

Úrazové

0,80 %

x

0,80 %

x

Garančné

0,25 %

x

0,25 %

x

Rezervný fond

x

x

4,75 %

x

Sociálne poistenie spolu

1,05 %

0,00 %

22,80 %

7,00 %

Zdravotné poistenie spolu

x

x

x

x

Poistenie spolu

1,05 %

0,00 %

22,80 %

7,00 %

 

 

 

 

 

Druh poistenia

Sadzba poistného poberateľov starobného dôchodku,

predčasného starobného dôchodku a

výsluhového dôchodku (podmienka dovŕšenia dôchodkového veku)

Uplatnená odvodová výnimka

Neuplatnená odvodová výnimka,

resp. prekročenie odvodovej hranice

Zamestnávateľ

Dohodár

Zamestnávateľ

Dohodár

Nemocenské

x

x

x

x

Starobné

x

x

14,00 %

4,00 %

Invalidné

x

x

x

x

Poistenie

v nezamestnanosti

x

x

x

x

Úrazové

0,80 %

x

0,80 %

x

Garančné

0,25 %

x

0,25 %

x

Rezervný fond

x

x

4,75 %

x

Sociálne poistenie spolu

1,05 %

0,00 %

19,80 %

4,00 %

Zdravotné poistenie spolu

x

x

x

x

Poistenie spolu

1,05 %

0,00 %

19,80 %

4,00 %

 

 

 

 

 

Druh poistenia

Sadzba poistného poberateľov invalidného

a invalidného výsluhového dôchodku

Neuplatnená odvodová výnimka, resp. prekročenie odvodovej hranice

 

 

Zamestnávateľ

Dohodár

Nemocenské

 

 

x

x

Starobné

 

 

14,00 %

4,00 %

Invalidné

 

 

x

x

Poistenie

v nezamestnanosti

 

 

x

x

Úrazové

 

 

0,80 %

x

Garančné

 

 

0,25 %

x

Rezervný fond

 

 

4,75 %

x

Sociálne poistenie spolu

 

 

19,80 %

4,00 %

Zdravotné poistenie spolu

 

 

x

x

Poistenie spolu

 

 

19,80 %

4,00 %