Kto môže vykázať daňovú stratu a uplatniť jej odpis v budúcom období?

————————————————–

Daňovú stratu môžu vykázať právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania (podľa § 6 ods. 1 zákona) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 2), ak uplatňujú preukázateľné výdavky a vedú daňovú evidenciu alebo účtujú v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Daňovú stratu nemôže vykázať iba fyzická osoba, ktorá uplatňuje tzv. paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmom a fyzická osoba, ktorá uplatňuje preukázateľné výdavky a má príjmy:

zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 zákona,

z prenájmu nehnuteľností, t. j. podľa § 6 ods. 3 zákona,

z použitia diela a umeleckého výkonu, t. j. podľa § 6 ods. 4,

z kapitálového majetku, t. j. podľa § 7,

ostatné, t. j. podľa § 8.

Pravidlá odpočtu daňovej straty platné pre daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie od 1.1.2020:

  1. daňovú stratu je možné odpočítať počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.  Toto pravidlo platí rovnako pre všetkých daňovníkov. Z uvedeného vyplýva, že sa mení lehota odpočtu daňovej straty zo štyroch na päť bezprostredne po sebe nasledujúcich období.

  1. daňovník, ktorý je živnostníkom a „ostatné spoločnosti“ (t. j. nie mikrodaňovník) si môže odpočítať daňovú stratu každoročne maximálne vo výške 50 % zo základu dane (čiastkového základu dane). Uvedené znamená, že zaniká povinnosť umorovať daňovú stratu rovnomerne vo výške ¼.