Dotácia pre COVID19 – je zdaniteľný príjem?

Ak som FO živnosť , Mám na mysli rok 2020 v kontexte Usmernenie č. 22/DzPaU/2021/MU. Ak tomu dobre rozumiem príspevky poskytované v rámci aktívnej politiky na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. sú oslobodené od dane až v roku 2021? Za rok 2020 je to zdaniteľný príjem?

————————————————–

S účinnosťou od 01.01.2021 sú u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, v súlade s ustanovením:

  • 9 ods. 2 písm. d) ZDP oslobodené od dane aj plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti a
  • 9 ods. 2 písm. j) ZDP oslobodené od dane aj plnenia poskytnuté Ministerstvom kultúry SR podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.

V zmysle prechodného ust. § 52zzi ods. 1 ZDP sa ustanovenie § 9 ods. 2 písm. d) a j) ZDP v znení účinnom od 01.01.2021 prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31.12.2020, t. j. pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPFO“) za rok 2020. Z uvedeného vyplýva, že oslobodenie sa vzťahuje aj na predmetné  príspevky  dosiahnuté v roku 2020.