Ako môžem požičať vlastnej firme – vklad podnikateľa, pôžička spoločníka

15.10.2021

Vklad podnikateľa živnostníka, SZČO
Nakoľko ide o jednu a tú istú fyzickú osobu, nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah sám so sebou, aj keď by išlo o strany – fyzická osoba ako občan s fyzická osoba – podnikateľ, vždy ide o tú istú fyzickú osobu. Podnikateľ fyzická osoba nemôže dlhovať sám sebe peňažné prostriedky. Ak sa rozhodne do svojho podnikania vložiť peniaze, napríklad na bankový účet živnosti zo svojho súkromného účtu, pôjde o príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane (nezdaniteľný príjem). Nevzniká pritom nijaký nárok na jeho vrátenie, nejde o pohľadávku ani o záväzok. Ak však živnostník zarobí peniaze, môže zase kedykoľvek uskutočniť výber peňazí (napríklad prevodom na súkromný účet), vtedy pôjde o osobnú spotrebu, teda nedaňový výdavok. Zákon nerieši formu poskytnutia osobného vkladu živnostníka, teda je možné „požičať“ do svojej živnosti v hotovosti, aj bezhotovostne.

Vklad podnikateľa spoločníka s.r.o.
V Obchodnom zákonníku je zákaz poskytnutia pôžičky s.r.o. v hotovosti v prípade presne vymedzených osôb (§ 121 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
V zákone uvedené osoby môžu poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, ak ho poskytnú inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti. Ide o tieto osoby:

spoločník
člen štatutárneho orgánu
zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
prokurista
vedúci organizačnej zložky podniku
člen dozornej rady
ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu
tichý spoločník
osoba blízka týmto osobám
osoba konajúca na účet týchto osôb

Z toho vyplýva, že ak chce spoločník požičať svojej s.r.o. peniaze, je možné urobiť tak len bezhotovostne. Ak teda prevedie spoločník (majiteľ s.r.o.) peniaze zo svojho súkromného účtu na účet firmy, vzniká firme záväzok voči spoločníkovi. Je vhodné mať k tomuto účtovnému prípadu aj zmluvu o pôžičke. Ak spoločnosť už peniaze má, pôžičku spoločníkovi vráti. V tomto prípade zákon neupravuje formu vrátenia, môže byť teda aj v hotovosti.

 

Je potrebné brať do úvahy aj zákon o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý upravuje limit na platby v hotovosti vo výške 5 000 eur.